För en grönare planet

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy ska harmonisera med bolagets verksamhet och beskriva hur vi på Långemåla Energileveranser arbetar, tar ansvar samt följer upp vår miljöpåverkan. Långemåla Energileveranser bidrar till samhällsnyttan genom att ta hand om och omvandla samhällets och skogens restprodukter till ren energi eller för annan typ av nytta till gagn för nuvarande samt kommande generationer.

Vi uppfyller hushålls- och kretsloppsprincipen då vi nyttjar skogens och samhällets restprodukter för att på så sätt öka återvändandet och väsentliga bidra till jungfruliga material samt att kol – och olja fasas ut ur samhället.

Vi arbetar för att på ett miljömässigt och säkert sätt urskilja och sortera material för att på så sätt hantera och dirigera materialströmmarna till ett för materialen rätt avsättningsområde.

Vi strävar efter att på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt erbjuda våra kunder att i nära dialog anpassa tjänster som bidrar till återvinning och återanvändning samt att förnyelsebara råvaror används.

logo-combined

Utifrån inarbetade rutiner och arbetsmetoder säkerställer vi att lagar, förordningar och andra krav för vår verksamhet efterlevs. Målsättningen är att miljöprestandan ständigt ska förbättras. Insatserna ska grundas på vad som är rimligt, motiverat och möjligt i fråga om teknik, ekonomi och miljöleverans.